Projekty UE

Fundusze UE – Realizowane projekty

fundusze euro 1

Beneficjent CHB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, realizuje projekt pn. „Znacząco ulepszony produkt – rower wodny dla osób niepełnosprawnych”

Fundusze UE – Realizowane projekty
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II:Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw pod działanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus.

Celem projektu jest upowszechnienie modelu tworzenia wartości rynkowej produktów przez wdrażanie ulepszonego produktu nakierowanego na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (głównie ruchowymi) powstałego na podstawie nowego projektu wzorniczego opracowanego w wyniku przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego.

Całkowita wartość projektu: 2 320 780.60 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 499 000.00 PLN
Kwota dofinansowania: 974 150.00 PLN
Termin realizacji projektu: 01/02/2023 – 31/12/2023
www.mapadotacji.gov.pl